Историја

Одлуком Скупштине општине Ниш, новембра 1965. год. основано је Стамбено предузеће “Ниш”. Предузеће је почело са радом 01.01.1966. год. са 19 запослених, а први директор био је Божидар Мијалковић.

Предузеће је више пута мењало назив:
1966-1974 Стамбено предузеће “Ниш”
1974-1990 Самоуправна интересна заједница становања
од 1990   Јавно предузеће за стамбене услуге “Нишстан”.

Пословање предузећа уређује се базира на следећим позитивним законским прописима:
– Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и123/2007);
– Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011);
– Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011);
– Закон о становању (Сл. Гласник бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, и 99/2011);
– Закон о одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник бр. 44/95, 46/98, 1/2001-Одлука УСРС бр. 186/96 и 101/2005, 27/2011, 88/2011)

Данас ЈП “Нишстан” има више од 150 запослених, а функцију директора обавља Николић Дејан, дипломирани инжењер машинства, Мастер информатике.

За преко пола века постојања изградили смо око 20.000 станова и стотине локала, a упоредо се врши одржавање великог стамбеног фонда у Нишу.