Najčešća pitanja

Kako se formira Skupština stambene zgrade?
Koje poslove obavlja skupština?
Ko donosi odluku o investicionom održavanju Predsednik ili Skupština?
Ko donosi odluku o zajedničkoj prostoriji?
Ko snosi troškove održavanja?
Koje poslove obavlja JP „Nišstan“?
Šta spada u poslove hitnih intervencija?
Cena i uslovi plaćanja
Šta spada u komercijalne usluge?
Da li JP „Nišstan“ pruža pravnu pomoć?

 

Kako se formira Skupština stambene zgrade?

Skupština zgrade se može obrazovati ako je prisutno više od polovine vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade, odnosno njihovih predstavnika. Stambena zgrada ima račun i pečat i mora biti registrovana u Opštini kojoj pripada.

Koje poslove obavlja skupština?

Skupština zgrade obavlja sledeće poslove:
1) donosi program održavanja zgrade;
2) odlučuje o načinu organizovanja radova na održavanju zgrade;
3) donosi odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade;
4) usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade;
5) utvrđuje visinu i način obezbeđivanja sredstava za održavanje zgrade;
6) određuje uslove i način održavanja reda u zgradi;
7) odlučuje o osiguranju zgrade;
8) uređuje način korišćenja zajedničkih delova zgrade;
9) odlučuje o poboljšanju uslova stanovanja u zgradi i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i upravljanjem zgradom, u skladu sa zakonom.
Skupština zgrade na pogodan način obaveštava članove skupštine zgrade o realizovanom programu održavanja zgrade i o trošenju sredstava za održavanje.

Ko donosi odluku o investicionom održavanju Predsednik ili Skupština?

Skupština zgrade, saglasnošću članova skupštine kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

Ko donosi odluku o zajedničkoj prostoriji?

Ako zajednička prostorija ne ispunjava propisane uslove za pretvaranje u poseban stan, skupština zgrade može doneti odluku o pripajanju te prostorije susednom stanu, odnosno poslovnoj prostoriji ili iznajmljivanje prostorije.

Ko snosi troškove održavanja?

Na ime troškova održavanja za radove tekućeg održavanja, vlasnici stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade plaćaju mesečno za tekući mesec iznos u visini koju utvrđuje Nadzorni odbor Javnog preduzeća.
Vlasnici poslovnih prostorija, odnosno vlasnici stanova u kojima se obavlja poslovna delatnost, plaćaju uvećane troškove za održavanje stambene zgrade, u zavisnosti od vrste i uticaja delatnosti kojom se bave na uvećanje troškova za održavanje.

Koje poslove obavlja JP „Nišstan“?

Nišstan obavlja tekuće i investiciono održavanje, gde spadaju radovi:
– Vodovodne i kanalizacione instalacije
– Elektroinstalacije
– Liftovska postrojenja
– Hidroforska postrojenja
– Građevinske i građevinsko – zanatske radove.

Radovi na tekućem održavanju su obuhvaćeni ugovorom.
Investivioni radovi su radovi koji izlaze iz okvira osnovnog ugovora i regulisani su posebnim ugovorom.

Šta spada u poslove hitnih intervencija?

Radovi na hitnim intervencijama služe da se u najkraćem mogućem roku po prijemu poziva otkloni kvar u zgradi, odnosno obezbedi sigurnost korisnika zgrade.

Cena i uslovi plaćanja

Prema opremljenosti Stambene zgrade vlasnici stanova i poslovnog prostora plaćaju mesečnu naknadu prema važećoj tarifi.
Vlasnici stanova i poslovnog prostora naknadu za hitne intervencije i tekuće održavanje plaćaju preko zajedničke naplate kod JKP„Objedinjena Naplata“Niš.

Šta spada u komercijalne usluge?

Pored usluga redovnog održavanja, JP „Nišstan“ kroz investicione radove pruža usluge Skupštinama stanara i vlasnicima stanova i kuća (korisnicima svojih usluga ali i potencijalnim korisnicima koji nemaju Ugovor o održavanju).

Komercijalne usluge podrazumevaju radove na vodovodu i kanalizaciji u stanovima (renoviranje kupatila), gradjevinske i gradjevinsko-zanatske radove pri adaptaciji stanova (krečenje, malterisanje, sanacija krovova i sl.), elektroinstalacije u stanovima. Navedeni radovi se mogu plaćati u više mesečnih rata a u skladu sa posebnim Ugovorom o investicionim radovima.

Da li JP „Nišstan“ pruža pravnu pomoć?

JP „Nišstan“ pruža pravnu pomoć svojim korisnicima i u delu naplate zajedničkih troškova (vrši utuženja).