Naredba – mera predostrožnosti od širenja Korona virusa

Na osnovu čl.192. Zakona o radu i čl.56. Statuta JP”Nišstan”Niš, i naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša od 16.03.2020.gor.,direktor preduzeća donosi sledeću

Naredbu

1. Zbog mera predostrožnosti od širenja Korona virusa (COVID-19) i shodno Naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša, obustavlja se rad šaltera u prizemlju poslovnog objekta JP”Nišstan”Niš za prijavu kvarova hitnih intervencija počev od 17.03.2020.god. do daljnjeg.

JP”NIŠSTAN”NIŠ
Direktor
Miroljub Ćupić