Делатност

Оснивач: Скупштина града Ниша

Основна делатност Јавног предузећа за стамбене услуге ,,Нишстан,, је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. То су радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, ..) и послови хитних интервенција (водовод и канализација, електро радови, грађевинско-занатски радови, мање поправке и одглављења особа из лифта…) које обавља Служба хитних интервенција.

Одржавање зграда врши се на основу уговора склопљених са скупштинама зграда. Одлуку о склапању уговора доноси Скупштина зграде сагласношћу власника станова и других посебних делова стамбене зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде. Осим радова утврђених уговором, ЈП „Нишстан“ обавља и друге послове на стамбеним зградама, а на захтев власника станова и скупштина зграда. Ови послови се посебно уговорају, са могућношћу одложеног плаћања.

Јавно предузеће «Нишстан» одржава више од 1.400 стамбених зграда, 30.000 станова, 470 лифтова и 430 хидрофора.

Радови које обавља ЈП «Нишстан»и њихово финансирање дефинисани су Законом о одржавању стамбених зграда и станова («Сл. гласник РС», бр. 44/95) и врше се на основу уговора са скупштинама зграда. Трошкови одржавања се плаћају месечно преко ЈКП «Обједињена наплата». Годишње програме радова на одржавању заједничких делова стамбених зграда усваја Управни одбор ЈП „Нишстан“, уз сагласност Скупштине града Ниша.

У Служби хитних интервенција ангажовани су радници стручно оспособљени за све врсте радова који су опремљени свим потребним алатом, уређајима и резервним деловима да у најкраћем року отклоне све пријављене кварове.