Инвестиционо одржавање

Према Закону о одржавању стамбених зграда, одржавање финансирају њихови власници, односно власници станова и пословних простора у зградама.

На територији Града Ниша на којем послује „Нишстан“, велики број зграда са нашим предузећем има потписан уговор о редовном одржавању, на основу кога власници станова у тим зградама плаћају месечну накнаду. Уговором су обухваћене поправке мањих кварова и хитне интервенције, као што су ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта, поправка водоводних цеви, одгушење канализационих вертикала и слично.

Међутим, због стања у ком се налази стамбени фонд, у све већем броју зграда у Нишу потребно је извести радове већег обима који подразумевају знатна финансијска улагања власника станова и других посебних делова зграде.

Због растуће потребе за оваквим радовима, а са друге стране због тешке економске ситуације, „Нишстан“ омогућава да се овакви радови ипак изведу и то одложеним плаћањем у више месечних рата, а постоји могућност плаћања и преко ЈКП „Обједињена наплата“.
„Нишстан“ даје гаранцију за изведене радове а она временски зависи од врсте изведених радова.

Шта су заправо инвестициони радови?
Инвестициони радови најчешће подразумевају радове већег обима или веће вредности. Са аспекта неопходности и брзине извођења радова, најтачнија дефиниција инвестиционих радова била би да су то сви радови који не спадају у хитне интервенције и у неодложне радове. Дакле, инвестициони радови не спадају у радове који се на згради извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења, и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности, али су важни са аспекта функционисања зграде и културе становања.
Зашто ангажовати ЈП „Нишстан“ за извођење инвестиционих радова у згради?
Плаћање на рате без камате
Плаћање радова врши се преко ЈП „Нишстан“ или преко ЈКП „Обједињена наплата“. Одобравамо плаћање у више месечних рата без камате. Коначан број рата зависи од укупног износа неопходног за извођење радова.

Гаранција изведених радова
Гаранција за изведене радове и традиција од преко 40 година пословања на тржишту сигурна је препорука да ће радови бити спроведени квалитетно и у уговореном року.

Како ући у процедуру?

Први корак – Подношење Захтева
Захтев за достављање Понуде (за извођење инвестиционих радова) подноси се искључиво писаним путем и доставља се ЈП „Нишстан“, први спрат, канцеларија бр.210.

Појединачан Захтев може се поднети само за једну врсту радова, односно може се односити на решавање само једног проблема.

Захтев мора садржати следеће податке:
• Адреса стамбене зграде (назив улице, број зграде,)
• Име и презиме подносиоца Захтева
• Контакт телефон подносиоца Захтева
• Опис радова за које се тражи Понуда

 

Захтев може поднети председник скупштине стамбене зграде или угрожени станар, и то редовном процедуром пријаве кварова. У случају да се том приликом утврди да се Захтев односи на инвестиционе радове, биће обавештени о исправној процедури.

Израда предмера и предрачуна
По пријему Захтева, стручна служба излази на терен и утврђује обим и оквирну цену радова.

Понуда
Председнику Скупштине стамбене зграде или станару шаље се Понуда са ценом радова.

Извођење радова
Након усвајања Понуде, зграда (председник скупштине стамбене зграде) или станар потписује уговор са „Нишстан“-ом и отпочињу радови чије трајање је дефинисано уговором.

Гаранција и плаћање
Гаранцију на извршене радове даје „Нишстан“ и она је као и начин плаћања дефинисана уговором, у зависности од врсте радова, коришћених материјала и сл.