Комерцијалне услуге

ЈП „НИШСТАН“ има дугогодишње искуство и референце у грађевинској, електроинсталатерској, водоводној, канализационој, лифтовској и хидрофорској делатности, као и лиценциране инжењере и стручне тимове за пројектовање, извођење, координацију и надзор. У циљу проширења услуге одржавања стамбених зграда, обављамо и послове на инвестиционом одржавању стамбених зграда и појединачних станова и пословног простора.

Закључивањем појединачних Уговора о инвестиционим радовима са нашим корисницима али и другим правним и физичким лицима обављамо радове следећих комерцијалних услуга:

 • обрада приспелих захтева за извођење радова (грађевинских, машинских и електро радова)
 • излазак стручне екипе на терен по захтеву председника скупштине станара или власника стана ради сагледавања чињеничног стања и израда предмера и предрачуна у складу са захтевом
 • послови одговорног Извођача радова за грађевинске, грађевинско-занатске радове, водовод и канализацију, машинске и електро радове:
  • молерско-фарбарски радови,
  • реновирање купатила, замена водоводне мреже, санитарне опреме, замена канализационе мреже,
  • замена електро имсталација,
  • санирање равних и косих кровова са израдом хидроизолације,
  • замена олука,
  • бетонирање,
  • одвоз шута,
  • услуга рада компресора,
  • услуга рада цистерне,
  • браварски и други занатски радови…
 • вршење надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији грађевинских конструкција, завршним грађевинским и занатским радовима, као и над извођењем машинских и електро радова.
Посебна погодност нашим корисницима јесте ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ МЕСЕЧНИХ РАТА за извршење радова комерцијалних услуга.