Најчешћа питања

Како се формира Скупштина стамбене зграде?
Које послове обавља скупштина?
Ко доноси одлуку о инвестиционом одржавању Председник или Скупштина?
Ко доноси одлуку о заједничкој просторији?
Ко сноси трошкове одржавања?
Које послове обавља ЈП „Нишстан“?
Шта спада у послове хитних интервенција?
Цена и услови плаћања
Шта спада у комерцијалне услуге?
Да ли ЈП „Нишстан“ пружа правну помоћ?

 

Како се формира Скупштина стамбене зграде?

Скупштина зграде се може образовати ако је присутно више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника. Стамбена зграда има рачун и печат и мора бити регистрована у Општини којој припада.

Које послове обавља скупштина?

Скупштина зграде обавља следеће послове:
1) доноси програм одржавања зграде;
2) одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;
3) доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;
4) усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде;
5) утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање зграде;
6) одређује услове и начин одржавања реда у згради;
7) одлучује о осигурању зграде;
8) уређује начин коришћења заједничких делова зграде;
9) одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом.
Скупштина зграде на погодан начин обавештава чланове скупштине зграде о реализованом програму одржавања зграде и о трошењу средстава за одржавање.

Ко доноси одлуку о инвестиционом одржавању Председник или Скупштина?

Скупштина зграде, сагласношћу чланова скупштине којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

Ко доноси одлуку о заједничкој просторији?

Ако заједничка просторија не испуњава прописане услове за претварање у посебан стан, скупштина зграде може донети одлуку о припајању те просторије суседном стану, односно пословној просторији или изнајмљивање просторије.

Ко сноси трошкове одржавања?

На име трошкова одржавања за радове текућег одржавања, власници станова односно других посебних делова зграде плаћају месечно за текући месец износ у висини коју утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа.
Власници пословних просторија, односно власници станова у којима се обавља пословна делатност, плаћају увећане трошкове за одржавање стамбене зграде, у зависности од врсте и утицаја делатности којом се баве на увећање трошкова за одржавање.

Које послове обавља ЈП „Нишстан“?

Нишстан обавља текуће и инвестиционо одржавање, где спадају радови:
– Водоводне и канализационе инсталације
– Електроинсталације
– Лифтовска постројења
– Хидрофорска постројења
– Грађевинске и грађевинско – занатске радове.

Радови на текућем одржавању су обухваћени уговором.
Инвестивиони радови су радови који излазе из оквира основног уговора и регулисани су посебним уговором.

Шта спада у послове хитних интервенција?

Радови на хитним интервенцијама служе да се у најкраћем могућем року по пријему позива отклони квар у згради, односно обезбеди сигурност корисника зграде.

Цена и услови плаћања

Према опремљености Стамбене зграде власници станова и пословног простора плаћају месечну накнаду према важећој тарифи.
Власници станова и пословног простора накнаду за хитне интервенције и текуће одржавање плаћају преко заједничке наплате код ЈКП„Обједињена Наплата“Ниш.

Шта спада у комерцијалне услуге?

Поред услуга редовног одржавања, ЈП „Нишстан“ кроз инвестиционе радове пружа услуге Скупштинама станара и власницима станова и кућа (корисницима својих услуга али и потенцијалним корисницима који немају Уговор о одржавању).

Комерцијалне услуге подразумевају радове на водоводу и канализацији у становима (реновирање купатила), градјевинске и градјевинско-занатске радове при адаптацији станова (кречење, малтерисање, санација кровова и сл.), електроинсталације у становима. Наведени радови се могу плаћати у више месечних рата а у складу са посебним Уговором о инвестиционим радовима.

Да ли ЈП „Нишстан“ пружа правну помоћ?

ЈП „Нишстан“ пружа правну помоћ својим корисницима и у делу наплате заједничких трошкова (врши утужења).