Организација

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА:
– ДИРЕКТОР
– ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
– ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВA:
– СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА
– СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА, ЗНР, ППЗ И ОСИГУРАЊА

СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА:
– СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
– СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ:
– СЛУЖБА ПРОЈЕКТОВАЊА
– СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА:
– СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
– СЛУЖБА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
– СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
– СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА:
– СЛУЖБА НАБАВКЕ
– СЛУЖБА ПРОДАЈЕ
– СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА