Текуће одржавање

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења, према плану, програму и упутству произвођача и техничким нормативима и прописима.

У оквиру текућег одржавања, стручни тимови ЈП „НИШСТАН“ врше проверу правилности рада инсталација, хидрофрског постројења (нарочито исправност склопки висинског притиска у циљу заштите постројења од „сувог рада“), лифта са свим сигурносним уређајима (посебно кочнице погонске машине, хватачког уређаја, граничника брзине, крајње склопке, одбојника, врата) уз проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна, али и остале радове дефинисане Уговором о одржавању.

Обавеза скупштине станара је да изврши редовни годишњи преглед лифтова од стране овлашћене институције у циљу добијања стручног мишљења за употребу лифта уз присуству стручне службе ЈП „НИШСТАН“, као и да сноси трошкове везане за усклађивање стања лифта са важећим техничким прописима.

Редовно одржавање обухвата преглед постројења и уређаја, контролу њиховог рада према упутству произвођача. Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије и продужују век њиховог коришћења.