Услуге

ЈП “НИШСТАН” је специјализовано предуеће за одржавање заједничких делова, инсталација и уређаја у стамбеним зградама на основу уговора склопљених са скупштинама зграда и правним лицима, а у складу са техничким прописима и одговарајућим нормативима квалитета.

Одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда, уређаја и инсталација обухвата радове на текућем одржавању којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, обезбеђује њихову исправност, употребљивост и сигурност.

Радови хитних интервенција обухватају грађевинско-занатске радове, радове на водоводу и канализацији, електро радове, поправке и одглављења особа из лифта, а у складу са одредбама Уговора о одржавању.

Комерцијалне услуге односно радови на инвестиционом одржавању нису обухваћене накнадом о одржавању. Оне представљају посебне услуге које се дефинишу Уговором о инвестиционим радовима.

Ценовник услуга одржавања стамбеног и пословног простора.